BEC Experiment RUN-17 shifts


Setup period, 22-Mar-1996 to 26-Mar-1996

  Shift \ Date | 22  23  24  25  26
  --------------------------------------
  9.00 - 21.00 |    2  1  3  2
  21.00 - 9.00 | 1  3  2  1  3
 1. Dzhelyadin, Kopikov, Konstantinov, Tskhadadze, Vlasov
 2. Ostankov, Zaitsev, Dorokhov, Sekhniaidze, Kriushin
 3. Khokhlov, Karyukhin, Konoplyannikov, Solovyanov

Data taking period, 27-Mar-1996 to 19-Apr-1996

  Shift \ Date | 27  28  29  30  31  1  2  3  4  5  6  7
  -------------------------------------------------------------------------
  0.00 - 8.00 |4  2  5  3  1  4  2  5  3  1  4  2
  8.00 - 16.00 | 5  3  1  4  2  5  3  1  4  2  5  3
  16.00 - 24.00 | 1  4  2  5  3  1  4  2  5  3  1  4
  -------------------------------------------------------------------------
  Shift \ Date | 8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19
  -------------------------------------------------------------------------
  0.00 - 8.00 |5  3  1  4  2  5  3  1  4  2  5  3
  8.00 - 16.00 | 1  4  2  5  3  1  4  2  5  3  1  4
  16.00 - 24.00 | 2  5  3  1  4  2  5  3  1  4  2  5
 1. Dzhelyadin, Sekhniaidze, Solovyanov (Amelin)
 2. Kopikov, Zaitsev, Starchenko (Dorofeev)
 3. Ostankov, Konstantinov, Kriushin (Ryabchikov)
 4. Khokhlov, Dorokhov, Bityukov (Kachaev)
 5. Karyukhin, Konoplyannikov, Tskhadadze, Kostyukhin (Berdnikov)

Last updated 23 March 1996 by OS